Meldingen

Meldingen in de begroting te verwerken

Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2023 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk Meldingen.

Een deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden voorgesteld is budget neutraal. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een klein positief begrotingssaldo.

bedragen * € 1.000

2023

Beginstand Stadsbegroting 2023

0

Ontwikkeling algemene middelen (1)

Gemeentefonds

- budgettair effect septembercirculaire 2022

441

- vrijval taakmutaties september- en decembercirculaire 2022

87

CAO gemeentepersoneel

               -2.900

Kapitaallasten

                 4.000

Specifieke mutaties gemeentefonds (2)

0

Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken (3)

Stijging energiekosten sportaccommodaties

-1.712

Aanpassing GRP-voorziening

183

Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheid

-81

Juridisch adviseur Bezwarencommissie

-67

Mens als Middelpunt

-290

Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden

357

0

Stand begroting 2023 na 1e Voortgangsmonitor

               18

(1): zie 'Financiële effecten', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen'
(2): zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is dit effect budget neutraal
(3): zie paragraaf Melding die noodzakelijk is om in de begroting te verwerken

Deze pagina is gebouwd op 06/13/2023 13:24:56 met de export van 06/13/2023 13:11:57