Home

Inleiding en voorstel

Voorstel

Samenvatting
We leven nog steeds in onzekere tijden. De oorlog in Europa duurt voort met als gevolg de fors gestegen energiekosten en we hebben te maken met een hoge inflatie en koopkrachtdaling. Dat heeft financiële consequenties voor onze begroting: we voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 1,2 miljoen euro negatief. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen van 2,0 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 3,2 miljoen euro.

In deze Voortgangsmonitor geven we een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Daar verwachten we een voordeel van 2,0 miljoen euro. Dit heeft vooral te maken met een voordelig verschil van 4,0 miljoen euro tussen benodigde en geraamde kapitaallasten, een toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen op grond van de septembercirculaire ter hoogte van 0,5 miljoen euro en een voordeel van 0,8 miljoen euro in verband met het BTW compensatiefonds. Daar tegenover staan uitgaven voor de CAO van het gemeentepersoneel ter hoogte van 2,9 miljoen euro en we verwachten lagere OZB inkomsten van 0,4 miljoen euro. Vervolgens geven we bij de programma’s een beeld van specifieke ontwikkelingen. Die tellen op tot een nadeel van 3,2 miljoen euro. Dat nadeel komt voornamelijk door een aantal grote, zowel negatieve als positieve uitschieters. Zo laten de energiekosten een stijging zien van afgerond 8,9 miljoen euro terwijl we in het sociaal domein een groot voordeel verwachten op beschermd wonen  van 11,3 miljoen euro en hoeven we minder uit te geven aan de aanpak van de energiecrisis, circa 4,3 miljoen euro. We hebben uw raad per brief geïnformeerd over het verloop van deze crisisaanpak. Omdat het nog vroeg in het jaar is en er nog veel onzekerheden zijn, houden we bij een aantal meldingen een bandbreedte aan. Het gaat hierbij om grote bedragen en marges; hoe dit daadwerkelijk uit zal pakken, zal in de loop van het jaar duidelijker worden.

Tegelijkertijd zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de ambities uit het coalitieakkoord maar we merken dat de uitvoeringskracht van de organisatie onder druk staat. De in de Stadsrekening 2022 geconstateerde druk op de personele uitvoeringskracht binnen de organisatie zet zich door in de eerste maanden van 2023. Het reguliere werk, de vele ambities en nieuwe opgaven komen in gedrang door het (erg) dynamisch personeelsbestand, de steeds krappere arbeidsmarkt en het stijgende ziekteverzuim. We zijn een groeiende stad met als resultaat een groeiende organisatie met zowel vast als met flexibel personeel. Dat stelt extra eisen aan het management en de zowel centraal als decentraal georganiseerde bedrijfsvoering.

We vragen aan uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van een aantal investeringen stellen we een aanpassing voor.

Tot slot sluiten we deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Voorstel

  1. De 1e Voortgangsmonitor 2023 vast te stellen.
  2. De begroting 2023 voor de meldingen zoals beschreven in de het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
  3. De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investeringen' vast te stellen;
  4. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen;
  5.  Begrotingswijziging BW-01859 (Meldingen Voortgangsmonitor 2023), BW-01860 (Verzamelvoorstel) en BW-01861 (Investeringen) vast te stellen.
Deze pagina is gebouwd op 06/13/2023 13:24:56 met de export van 06/13/2023 13:11:57