Meldingen

Meldingen in de begroting te verwerken

Specifieke mutaties gemeentefonds

Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties (veranderingen in de algemene uitkering), decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) bedoeld. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen, zijn opgenomen in het Verzamelvoorstel.

Het betreft hier een budgettair effect van het gemeentefonds op de algemene middelen en specifieke taakmutaties uit de septembercirculaire 2022 en de decembercirculaire 2022. We stellen voor de specifieke taakmutaties toe te kennen aan het programma. Deze mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma 'Financiën' en inhoudelijke programma's.

Bedragen * € 1.000

Programma

Baten 

Lasten 

Saldo

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds

Septembercirculaire 2022

Budgettair resultaat

Financiën 

441

0

441

Wet kwaliteitsborging bouw (DU)

Financiën 

0

70

70

Decembercirculaire 2022

Wet kwaliteitsborging bouw (DU)

Financiën 

0

17

17

Subtotaal

441

87

528

Voorgesteld besluit: verrekenen / toevoegen aan programma

Decembercirculaire 2022

Wet Goed Verhuurderschap

Wonen en stedelijke ontw.

0

-90

-90

Ontvangst middelen decembercirculaire 2022

Financiën 

90

0

90

Subtotaal

90

-90

0

Bestemmingsreserve Decembercirculaire 2022

Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU)

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

0

-219

-219

Versterken sociale basis (DU)

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

0

-93

-93

Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software burgerlijke stand

Bestuur en Organisatie

0

-27

-27

Onttrekking bestemmingsreserve

Financiën 

342

0

342

Subtotaal

342

-342

0

 
Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds
Budgettair resultaat september-en decembercirculaire 2022
De toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen van totaal € 528.000 bestaat uit het budgettaire resultaat van de septembercirculaire van € 441.000 en de vrijval van twee taakmutaties uit de september- en decembercirculaire ter hoogte van € 87.000.

Voorgesteld besluit: verrekenen / toevoegen aan programma
Wet Goed Verhuurderschap
In het Coalitieakkoord van het Rijk is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor Goed Verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk heeft meerjarig middelen toegekend om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Voor het jaar 2023 betreft dit € 90.000 en wij stellen voor dit toe te voegen aan het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling.

Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU)
Het rijk heeft middelen toegekend voor meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU) en we stellen voor deze middelen toe te voegen aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg en in te zetten voor 2 doeleinden:

  • Bekostiging van de inzet van twee zorgcoördinatoren vanuit Sterker sociaal werk Nijmegen. Zij bieden sinds oktober 2022 ondersteuning (MW), advies en casusregie.
  • Bekostiging van jeugdgezondheidszorg voor ontheemden uit Oekraïne uitgevoerd door de GGD.

Versterken sociale basis (DU)
Het rijk heeft middelen toegekend voor het versterken sociale basis en we stellen voor deze middelen toe te voegen aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. We willen deze middelen inzetten voor een sterke sociale basis voor ouderen; voor activiteiten die de vitaliteit en gezondheid van ouderen stimuleren, waardoor zij beter, langer en meer kunnen participeren in de samenleving.

Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software burgerlijke stand
Iedere kiesgerechtigde in Nederland dient met in achtneming van de waarborging voor verkiezingen, zo zelfstandig mogelijk een stem te kunnen uitbrengen. Gemeenten hebben in 2022 een incidentele bijdrage ontvangen als stimulans voor het toegankelijker maken van verkiezingen bijvoorbeeld voor mensen met een visuele of andere beperking.
Het wetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning is in maart 2022 aangenomen in de Eerste Kamer en treed op 1 januari 2023 in werking. Voor de uitvoering van dit wetsvoorstel dienen de burgerzakensystemen aangepast te worden. Leveranciers berekenen de kosten die hiermee gemoeid gaan door aan gemeenten. Om gemeenten hiervoor te compenseren is een bedrag beschikbaar. Het rijk heeft € 27.000 toegekend en we stellen voor dit toe te voegen aan het programma Bestuur en Organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/13/2023 13:24:56 met de export van 06/13/2023 13:11:57