Meldingen

Investeringen

Investeringen

Bij deze Voortgangsmonitor stellen we voor investeringskredieten in de programma's Openbare Ruimte, Bereikbaarheid, Wonen en Stedelijke ontwikkeling en Onderwijs een aantal aanpassingen voor. Deze aanpassingen zijn opgenomen in BW–01861.

De aanpassingen betreffen:
Toevoegen en vrijgeven inzet subsidies

 1. bij het programma Openbare Ruimte de provinciale subsidie van 0,2 miljoen euro toe te voegen aan het krediet Woonomgevingsverbeteringen (K000051);
 2. bij het programma Bereikbaarheid het krediet voor bereikbaarheid campus (K000256) op te hogen met € 172.000 (rijkssubsidie vanuit Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en hiervan € 162.500 in te zetten voor investering Rotonde Houtlaan-Heyendaalseweg (I003507) en € 9.500 voor Drempels d’Almarasweg (I003446);
 3. bij het programma Bereikbaarheid de lasten en baten van het krediet Busbaan HOV (K000340) op te hogen met € 314.000 vanwege subsidie van de provincie Gelderland en deze in te zetten voor de investering Busbaan Industrieweg (I003444);
 4. bij het programma Bereikbaarheid het krediet voor Station Heyendaal (K000257) bij de lasten en baten te verruimen conform de beschikte rijkssubsidie € 6.471.000  (beschikking E72-31175789) en provinciale subsidie € 6.844.500 (beschikking 2022-011796) en deze in te zetten voor investering Station Heyendaal (I002917);
 5. bij het programma Openbare Ruimte de provinciale subsidie van € 250.000 over 2023 en 2024 toe te voegen aan het krediet Zero-emissiezone stadslogistiek (K000327) voor de aanschaf en installatie van camerasystemen voor de zero emissie zone stadslogistiek.

Vorming en inzet krediet

 1. bij het programma Bereikbaarheid een bedrag van € 500.000 inclusief de bijbehorende kapitaallasten, over te hevelen van taakveld Verkeer en vervoer (krediet Mobiliteitsmaatregelen, K000370) naar taakveld Parkeren (krediet Transferia, K000376) en dit bedrag in te zetten voor investering Park en Ride Noord (I003524).

Concretiseren kredieten door planvorming

 1. bij het programma Onderwijs het krediet voor Uitbreiding niet-doorgedecentraliseerde school (K000295) ad €1.750.000 toe te voegen aan Basisschool Hidaya (K000345) en het gehele krediet ad € 5.050.000 over te hevelen naar het jaar 2025;  
 2. bij het programma Onderwijs het krediet voor Onderwijshuisvesting (K000374) te hernoemen als OWH Hof van Holland en een verspreiding van € 7.000.000 naar 2024 en € 2.500.000 naar 2025. Bij de oplading van de Stadsbegroting is abusievelijk als afschrijvingstermijn 20 jaar aangehouden; de standaard afschrijvingstermijn is 40 jaar. We stellen voor dit te corrigeren;
 3. bij het programma Onderwijs het krediet Aanpassing VZH de Klif (K000296) ad € 600.000 over te hevelen naar 2024.

Planvorming vml Kristallis Neerbosch wordt Huisvesting Aloysius en gymzaal plus Park Neerbosch

 1. bij het programma Onderwijs van het krediet voor Kwaliteitsimpuls VSO (K000292) € 2.850.000 over te hevelen naar Krediet Bewegingsonderwijs park Neerbosch (K000207), deze te hernoemen naar Gymzaal plus Park Neerbosch en vervolgens het totale budget van € 4.000.000 te programmeren in 2025;  Het krediet voor Kwaliteitsimpuls VSO (K000292) is bestemd voor een school en een gymzaal, mede doordat de realisatie bij verschillende partijen ligt, is het overzichtelijker om de kredieten te splitsen. Huisvesting Aloysius K000292 blijft bestemd voor de school en Gymzaal plus Park Neerbosch (K000207) voor de gymzaal;
 2. bij het programma Onderwijs het krediet voor Kristallis (K000346) ad € 3.350.000  toe te voegen aan krediet Kwaliteitsimpuls VSO(K000292) en deze te hernoemen naar krediet Huisvesting Aloysius, en vervolgens het totale budget van € 11.500.000 te verdelen tussen het jaar 2024 (€ 3.000.000) en het jaar 2025 (€ 8.500.000);

Overige

 1. bij het programma Bereikbaarheid het krediet Fietsparkeren Kelfkensbos (K000287) rendabel te ramen. Bij de Stadsbegroting 2024 vormen de parkeeropbrengsten de dekking voor de bijbehorende kapitaallasten;
 2. bij het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling de nettoboekwaarde ultimo 2023 met € 255.157,09 te verminderen omdat bij de jaarlijkse controle op duurzame waardevermindering (peil 2022) is geconstateerd dat de reële boekwaarde WOZ van een aantal activa niet juist is;
 3. bij het programma Openbare Ruimte rapporteren wij elk jaar in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) over de voortgang van de rioolaanleg in de Waalsprong. Voor de berekening van de rioolheffing in het volgende begrotingsjaar stellen we in dit verband voor de jaarschijven 2023-2027 voor het krediet 'Rioolinvesteringen Waalsprong' in overeenstemming met de laatste VGP-rapportage te brengen;
 4. bij het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling het krediet Vastgoed rendabel (K000179) met € 400.000 te verhogen voor aankoop van Hubertusstraat 50 à € 900.000, en bij de Stadsbegroting 2024 huuropbrengsten voor de dekking voor de bijbehorende kapitaallasten op te nemen.
Deze pagina is gebouwd op 06/13/2023 13:24:56 met de export van 06/13/2023 13:11:57