Meldingen

Verzamelvoorstel

Verzamelvoorstel

In het verzamelvoorstel nemen we budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) mee die in hoofdzaak financieel-administratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen mag géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Verschuivingen in uitvoeringskosten vallen hier ook onder en/of de uitwerking van eerdere besluitvorming door uw raad (bijvoorbeeld doorvoeren bezuinigingen, uitvoering van projecten). Onder deze aanpassingen vallen op basis van bovenstaande criteria ook:

 • In hoge mate boekhoudkundige aanpassingen;
 • Correctieboekingen: technische, budget neutrale aanpassingen van eerdere wijzigingen;
 • Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe geldstromen en voldoen aan bovenstaande criteria met verwijzing naar het beleidsstuk;
 • Wijzigingen die effect hebben op één of meerdere taakvelden en/of programma’s en voldoen aan bovenstaande criteria;
 • Actualisatie van onderhoudsreserves;
 • Actualisatie van bijdragen met budget neutraal effect waarbij de gemeente Nijmegen optreedt als centrumgemeente;
 • Actualisatie van rijks- en provinciale bijdragen of bijdragen van anderen waarvan het bestedingsdoel vastligt (hetzij vastgelegd door degene die de bijdrage verleent, hetzij door de gemeenteraad vastgelegd) voor zover niet meegenomen in de mei- en septembercirculaire (voorbeelden: op basis van een beschikking, zoals bestrijding extremisme of bestrijding onderwijsachterstanden);
 • Taakmutaties die uitwerking zijn van eerdere raadsbesluiten;
 • Budget neutrale bijstelling detachering bij derden én interne dienstverlening;
 • Budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. In de 2 e Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen.

Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf af kan wegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig.

Budget neutrale wijzigingen

Bedragen x € 1.000

Programma

B-L

 2023

 2024

 2025

 2026

 2027

1. Uitvoeringskosten

Bereikbaarheid

38

-180

-180

-180

-180

Financiën

3.410

-1

-1

-1

-1

Bestuur en organisatie

B

-1.822

-2.050

-2.050

-2.050

-2.050

-205

1.292

1.292

1.342

1.342

Cultuur en Cultureel Erfgoed

-4

1

1

1

1

Economie en toerisme

96

-12

-12

-12

-12

Onderwijs

B

0

0

0

0

0

-22

133

133

133

133

Openbare ruimte

-186

11

11

12

12

Veiligheid

158

166

166

166

166

Welzijn, Wijkontw.en Zorg

B

212

143

143

1

1

-495

233

233

325

325

Werk en Inkomen

B

653

0

0

0

0

-992

273

273

273

273

Wonen en stedelijke ontw.

-629

-8

-8

-9

-9

Sport

-211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijs

B

353

353

353

353

353

-353

-353

-353

-353

-353

0

0

0

0

0

3. Volwasseneneducatie

Onderwijs

B

158

158

158

158

158

-158

-158

-158

-158

-158

0

0

0

0

0

4. Lokaal Preventie Akkoord

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

80

0

0

0

0

-80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Doorbraakteam

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Regionaal Jeugdprogramma

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

268

335

448

493

493

-268

-335

-448

-493

-493

0

0

0

0

0

7. SPUK Acute jeugd-ggz

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

3.488

0

0

0

0

-3.488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. SPUK BOEG

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

7.014

3.168

0

0

0

-7.014

-3.168

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Regionale bijdrage St Maartenschool

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

40

40

40

40

40

-40

-40

-40

-40

-40

0

0

0

0

0

10. Jeugdartsen en verpleegkundigen

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

2

2

2

2

2

-2

-2

-2

-2

-2

0

0

0

0

0

11. School Maatschappelijk Werk

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

13

13

13

13

13

-13

-13

-13

-13

-13

0

0

0

0

0

12. Verwijsindex

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

-51

-51

-51

-51

-51

51

51

51

51

51

0

0

0

0

0

13. Project Storm

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

246

246

257

0

0

-246

-246

-257

0

0

0

0

0

0

0

14. Zwembad

Sport

B

107

107

107

107

107

-107

-107

-107

-107

-107

0

0

0

0

0

15. Speeltuinen

Openbare ruimte

B

71

71

71

71

71

-71

-71

-71

-71

-71

0

0

0

0

0

16. MJOP 2023

Bereikbaarheid

364

0

0

0

0

Financiën

-59

0

0

0

0

Bestuur en organisatie

431

0

0

0

0

Cultuur en Cultureel Erfgoed

-276

0

0

0

0

Economie en toerisme

19

0

0

0

0

Onderwijs

143

0

0

0

0

Openbare ruimte

355

0

0

0

0

Veiligheid

-6

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-721

0

0

0

0

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-35

0

0

0

0

Sport

-215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. IU naar SPUK Jeugd

Financiën

-1.649

-1.649

-1.649

-1.649

-1.649

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

1.649

1.649

0

0

0

0

0

1.649

1.649

1.649

0

0

0

0

0

18. Ventilatie scholen (SUVIS)

Onderwijs

B

130

0

0

0

0

-130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. Taakvelden WMO-Jeugd

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

5.009

4.184

4.184

4.184

4.184

Werk en Inkomen

-5.009

-4.184

-4.184

-4.184

-4.184

0

0

0

0

0

20. NDW21 Community building

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

0

0

41

0

0

0

0

-41

0

0

0

0

0

0

0

21. Crisisopvang sportpark Winkelsteeg

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

12.000

0

0

0

0

-12.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. Duurzaamheidsinvesteringen

Bereikbaarheid

11

11

11

11

11

Financiën

-76

-76

-76

-76

-76

Bestuur en organisatie

12

12

12

12

12

Cultuur en Cultureel Erfgoed

2

2

2

2

2

Onderwijs

1

1

1

1

1

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

32

32

32

32

32

Sport

18

18

18

18

18

0

0

0

0

0

23. De Klokkentoren

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

-14

-14

-14

-14

-14

14

14

14

14

14

0

0

0

0

0

24. Inburgering

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

761

761

761

761

761

-761

-761

-761

-761

-761

0

0

0

0

0

25. Beweeg je Fit

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

21

0

0

0

0

Sport

-21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26. Beweegmakelaar

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

82

82

82

82

82

Sport

-82

-82

-82

-82

-82

0

0

0

0

0

27. Project Ongekend

Cultuur en Cultureel Erfgoed

B

34

0

0

0

0

-34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28. Proeftuinen, samen verder

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

1.000

0

0

0

0

-1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29. Afschaffen verslavingsbijdrage

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

-125

-125

-125

-125

-125

125

125

125

125

125

0

0

0

0

0

30. Huisvesting kwetsbare groepen

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

299

0

0

0

0

-299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31. Onderwijs vluchtelingen Oekraïne

Onderwijs

B

450

0

0

0

0

-450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32. RMC/VSV

Bestuur en organisatie

-101

0

0

0

0

Onderwijs

B

138

-79

-79

-79

-79

-37

79

79

79

79

0

0

0

0

0

33. Kapitaallasten

Bereikbaarheid

1.707

0

0

0

0

Financiën

B

-915

0

0

0

0

-4.652

-138

-138

-137

-136

Bestuur en organisatie

-392

0

0

0

0

Cultuur en Cultureel Erfgoed

B

30

29

29

29

29

769

0

0

0

0

Economie en toerisme

231

0

0

0

0

Onderwijs

560

0

0

0

0

Openbare ruimte

362

0

0

0

0

Veiligheid

4

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-127

30

30

30

30

Wonen en stedelijke ontwikkeling

1.990

0

0

0

0

Sport

432

78

78

78

77

0

0

0

0

0

34. Sterker

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35. SPUK btw

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

30

17

0

0

0

-30

-17

0

0

0

Sport

B

642

885

0

0

0

-642

-885

0

0

0

0

0

0

0

0

36. GMR inwonersbijdragen

Bestuur en organisatie

47

0

0

0

0

Economie en toerisme

10

0

0

0

0

Openbare ruimte

-21

0

0

0

0

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37. Woonplaatsbeginsel

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38. Leefgeld Oekraïners

Werk en Inkomen

B

1.400

0

0

0

0

-1.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39. Vastgoed

Financiën

B

-26

-26

-26

-26

-26

9

2

2

2

2

Cultuur en Cultureel Erfgoed

B

40

40

40

40

40

-7

-9

-49

-49

-49

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

15

15

15

15

15

-10

1

42

42

42

Wonen en stedelijke ontwikkeling

B

-30

-30

-30

-30

-30

8

5

5

5

5

0

0

0

0

0

40. Slim & Schoon Onderweg - Campus Heyendaal

Bereikbaarheid

B

109

0

0

0

0

-109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41. Op-/afrit bus Weurtse-/Scheepvaart-/Industrieweg

Bereikbaarheid

B

15

0

0

0

0

-15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42. Laadinfra, beheer en onderhoud

Bereikbaarheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43. Crisisopvang d'Almarasweg

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

2.500

0

0

0

0

-2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44. Opvang ontheemden Oekraïne

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

20.000

0

0

0

0

-20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45. Exploitatieovereenkomst NS Fietsenstalling

Bereikbaarheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46. Grondwatermonitoring dijkteruglegging

Bereikbaarheid

55

55

55

55

55

Openbare ruimte

-55

-55

-55

-55

-55

0

0

0

0

0

47. SSV gevelisolaties

Openbare ruimte

B

950

960

0

0

0

-950

-960

0

0

0

0

0

0

0

0

48. SPUK Schone Lucht Akkoord

Openbare ruimte

B

177

65

0

0

0

-177

-65

0

0

0

0

0

0

0

0

49. ROB

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

210

210

210

210

210

-210

-210

-210

-210

-210

0

0

0

0

0

50. Index beschermd wonen

Financiën

-2.733

-2.747

-2.748

-2.748

0

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

2.733

2.747

2.748

2.748

0

0

0

0

0

0

50. Energievouchers

Economie en toerisme

-258

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51. Winterfonds

Economie en toerisme

B

300

0

0

0

0

-300

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

B

480

0

0

0

0

-480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 1. Uitvoeringskosten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de uitvoeringskosten toerekenen aan de juiste taakvelden. Bij het opstellen van de Stadsbegroting gebeurt dat op basis van de verwachte inzet van medewerkers. In de periode daarna krijgen we meer inzicht in de concrete inzet van de medewerkers, wat leidt tot een betere toerekening van kosten aan de verschillende taakvelden.  Daarnaast is er sprake van formatiewijzigingen, invulling van taakstellingen en bijstellingen op de uitvoeringsbudgetten met een uitwerking over meerdere taakvelden.

 1. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Bij (voorlopige) toekenningsbeschikking dd. 28092022 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een specifieke uitkering OAB voor 2023 toegekend. Het betreft een aanpassing van een reeds langer lopende spuk-uitkering. Deze extra middelen verwerken we structureel in de begroting van het programma Onderwijs.

 1. Volwasseneneducatie (VE)

Bij beschikking dd. 08112022 heeft het Min OCW/DUO de specifieke uitkering Educatie structureel opgehoogd. De uitvoering vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De extra middelen verwerken we budget neutraal in de begroting van het programma Onderwijs.

 1. Lokaal Preventie Akkoord

In het Raadsvoorstel Gezondheidsagenda 2021-2024 (besluit in 2021)  zijn deze middelen al aangekondigd; het ministerie van VWS stelt voor de jaren 2021, 2022 en 2023 uitvoeringsbudget beschikbaar voor gemeenten met een Lokaal Preventieakkoord. Dit uitvoeringsbudget kan jaarlijks worden aangevraagd. Voor 2023 is dit nu gedaan en het Lokaal Preventieakkoord Nijmegen 2023  (LPA) is positief beoordeeld . Op 14 december 2022 hebben we de beschikking voor 2023 ontvangen. Het toegekende uitvoeringsbudget voor het lokaal preventieakkoord in 2023 wordt ingezet voor uitvoering van de gezondheidsagenda en het Lokaal Preventieakkoord Nijmegen. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting.

 1. Doorbraakaanpak

De middelen voor de doorbraakaanpak staan versnipperd in de begroting . We centraliseren deze middelen en passen de begroting daarop aan. Het geheel verloopt budget-neutraal.

 1. Regionaal jeugdprogramma

Vanaf 2023 is sprake van een structurele uitbreiding van het regionale Jeugdprogramma. Dit leidt tot hogere lasten die worden gedekt door bijdragen van de externe regio gemeenten. We verwerken deze budgettair-neutrale wijziging in de begroting.

 1. Verwerking Specifieke uitkering vergroten beschikbaarheid acute jeugd-ggz  

De gemeente Nijmegen heeft een specifieke uitkering ontvangen, met als doel de beschikbaarheid van de acute jeugd-ggz tijdelijk te vergroten. De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente en werkt hiervoor samen met de zorgaanbieders Stichting Karakter en Stichting GGnet.  Voor 2023 willen we voor het restant de begroting muteren.

 1. SPUK Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG)

De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente voor BOEG. Via de Specifieke Uitkering is geld beschikbaar gekomen voor de vorming en doorontwikkeling van bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp, dus voor heel Gelderland. De gemeente Nijmegen ontvangt de middelen voor de 7 Gelderse Jeugdregio’s en treedt op als gastheer voor het organiseren van de activiteiten. Deze SPUK-regeling kent een doorlooptijd tot en met 31 december 2023. De begroting dient nog te worden opgeladen voor 2023 (onttrekking OMBD). Daarnaast is recent de specifieke uitkering voor 2023 en 2024 ontvangen door de gemeente Nijmegen. We actualiseren de begroting  budgettair neutraal voor 2023 en 2024.

 1. Regionale bijdrage St. Maartenschool 2023

Voor jeugdhulp op de St. Maartenschool verlenen wij een regionale subsidie, waarvoor wij in 2023 een bijdrage
ontvangen van de regiogemeenten. De begroting dient hierop te worden aangepast. Deze aanpassing verwerken we structureel in de begroting en is budgettair neutraal.

 1. Jeugdartsen en verpleegkundigen

De gemeente Nijmegen, in samen werking met een aantal regiogemeenten, geven al enkele jaren een subsidie voor 1) inzet van de jeugdarts en –verpleegkundigen voor leerlingen van 18 jaar en ouder en  2) schoolmaatschappelijk werk, als schakelpunt naar ketenpartners via Zorg- en adviesteams (ZAT). We passen de begroting voor de regionale bijdrage meerjarig aan.

 1. Bijstelling regionale bijdrage School Maatschappelijk werk VO-VSO 2023

Voor de uitvoering van het Schoolmaatschappelijk werk verlenen wij een regionale subsidie voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk. Via deze wijziging stellen wij de regionale bijdrage budgetneutraal bij in onze begroting 2023 e.v.

 1. Bijstelling regionale bijdrage Verwijsindex regio Nijmegen

De uitvoering van de Verwijsindex regio Nijmegen via  de GGD Gelderland-zuid is komen te vervallen vanaf 2023. Via deze wijziging ramen we  het uitvoeringsbudget en de regionale bijdrage structureel budgetneutraal af.

 1. Project Storm

Dit project betreft een samenwerkingsovereenkomst voor het regionale project STORM in het kader van de landelijke agenda suïcidepreventie 2021-2025. De overeenkomst met de Stichting 113 is recent ontvangen en de bijdrage samen met die van de deelnemende gemeenten willen we via VM 1 budgettair neutraal opnemen in de begroting 2023 t/m 2025. Via een collegevoorstel is in november 2022 besloten om over te gaan tot medewerking in dit project. We verwerken dit voor 2023 budgettair neutraal in de begroting.

 1. Zwembaden

Met Sportfondsen Nijmegen (zwembaden) is voor het zwembad de Goffert een kostprijs dekkende huurovereenkomst gesloten. Als tegenprestatie ontvangt SFN eenzelfde bedrag aan onderhoudsbijdrage.

 1. Speeltuinen

De bezoekersaantallen in de Leemkuil zijn het afgelopen jaar gestegen. Daarnaast is er ook meer gebruik gemaakt van de horeca. Hierdoor is de inkoop en inzet personeel bij de horeca structureel gestegen. We verwerken dit structureel in de begroting door zowel de lasten als de baten te verhogen. Dit verloopt budgetneutraal.

 1. MJOP 2023

Op basis van de begroting 2023 van onze onderhoudspartij Heyday actualiseren we de begroting. Dit verloopt budgetneutraal over meerdere taakvelden.

 1. Specifieke uitkering functies jeugdhulp academische centra kinder- en Jeugdpsychiatrie

De gemeente Nijmegen heeft voor de uitvoering academische onderzoeksfunctie van de academische centra kinder- en jeugdpsychiatrie én plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp, voor de jaren 2023 en 2024 een bijdrage ontvangen.
Eerder waren deze middelen, die volledig worden doorgezet aan kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter, onderdeel van een uitkering binnen het gemeentefonds. In de begroting 2023 en verder is de omzetting conform verwerkt. De aanpassing is budget-neutraal.

 1. Ventilatie scholen

In 2021 en 2022 hebben we vanuit het rijk een specifieke uitkering ontvangen om de ventilatie op diverse scholen te verbeteren. Deze middelen heeft de gemeente Nijmegen voor 80% als subsidie uitgekeerd aan de betreffende scholen. In 2023 gaan we aan diverse scholen de laatste 20% uitkeren waarvan de verbeterring van de ventilatie is gereed gemeld en is goedgekeurd.

 1. Verfijning taakvelden WMO en Jeugd

In de meicirculaire gemeentefonds 2022 is aangekondigd dat er wordt overgegaan tot een verfijning van de taakvelden WMO en Jeugd en zo wordt aangesloten op de I-WMO en I-JW productcodes van het Ketenbureau.
Vijf taakvelden voor individuele voorzieningen WMO en jeugd (6.6 Maatwerkvoorzieningen, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.81 Geëscaleerde zorg 18+, 6.82 Geëscaleerde zorg 18-) worden opgedeeld in negentien taakvelden. Naast deze verfijning op bovengenoemde taakvelden zijn er ook wijzigingen op andere taakvelden zoals 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, voorheen Wijkteams,  6.3 Inkomensregelingen en 6.4 WSW en beschut werk.
De verfijning van de taakvelden WMO en Jeugd moeten in 2023 worden ingevoerd en via de eerste kwartaaldata worden aangeleverd.Met bijgevoegde technische wijzigingen passen we budgettair structureel de begroting op de betreffende taakvelden aan waarmee we kunnen voldoen aan de IV3 voorschriften.

 1. Bijdrage van de Provincie Gelderland ten behoeve van woonproject NDW21 in 2025

Tussen de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland is er een overeenkomst getekend inzake een integrale wijkaanpak. Hiervoor betaalt de Provincie Gelderland aan de gemeente Nijmegen een bijdrage waarvoor een OMBD is gevormd. Uit deze overeenkomst vloeit er een tegenprestatie van onze gemeente om een leidraad op te leveren die gebruikt kan worden door andere gemeenten en welzijnsorganisaties. De gemeente Nijmegen verleent een meerjarige subsidie aan Bindkracht10 voor community-building NDW21. Een deel van de subsidie in het jaar 2025 wordt gedekt uit de provinciale bijdrage. In de subsidie beschikking is de verplichting opgenomen dat Bindkracht10 de gevraagde leidraad ontwikkelt.

 1. Crisis Opvang Winkelsteeg

In opdracht van het COA realiseren wij een tijdelijke opvangfaciliteit voor circa 1.200 vluchtelingen op sportpark Winkelsteeg. Uitgangspunt van de overeenkomst met COA is dat wij alle te maken kosten volledig vergoed krijgen. Met deze budget-neutrale wijziging verwerken we de geschatte lasten en daarmee overeenkomstige baten  (vergoeding COA) in de begroting.

 1. Duurzaamheidsinvesteringen

De duurzaamheidsinvesteringen met een terugverdienkarakter leiden tot besparingen op gas- en elektraverbruik. We dekken de investeringen uit de besparingen. Dat doen we door de budgetten voor gas- en elektraverbruik af te ramen en deze te storten in de reserve Duurzaamheidsinvesteringen. Dit verloopt budget neutraal in de begroting.

 1. Wijkcentrum De Klokkentoren

Bij de omvorming van wijkcentrum de Klokkentoren in een dienstencentrum zijn zowel de lasten als baten afgenomen. Dit verwerken we budget neutraal in de begroting.

 1. Specifieke Uitkering Wet Inburgering 2021

Deze uitkering heeft betrekking op het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen. Op basis van de beschikking actualiseren we de begroting voor 2023 en verdere jaren.

 1. Beweeg je Fit

Voor de uitvoering van het project “Beweeg je Fit” ontvangt VSA op het programma Sport een a-structurele bijdrage vanuit het budget ondersteuning gezondheidsrisico’s (programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg). Dit verwerken we eenmalig budget-neutraal in onze begroting.

 1. Beweegmakelaar

Voor de inzet van een beweegmakelaar (programma Sport) ontvangt VSA op het programma Sport jaarlijks een bijdrage vanuit het budget basisinfrastructuur gezondheidspreventie (programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg). We verwerken dit structureel in de begroting.  

 1. Project Ongekend (Cultureel Erfgoed)

De door de gemeente ingehuurde erfgoedaanjagers houden zich onder meer bezig met de coördinatie van Project Ongekend: publieksactiviteiten en netwerkdagen voor de culturele sector die aansluiten bij de thematische verhaallijnen Romeinen, Hanzesteden, Gelderse Gouden Eeuw, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Herinneringstoerisme ,“Mens, natuur en klimaat” in het licht van historie en actualiteit. De kosten worden deels doorberekend aan De Bastei die daarvoor als penvoerder van de culturele instellingen provinciale subsidie heeft ontvangen. De activiteiten zijn grotendeels uitgevoerd in 2022. De in 2023 nog te besteden middelen voegen we toe aan de begroting.

 1. Proeftuinen : Samen Verder

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 16 november 2022 een subsidie toegekend voor Proeftuinen Regionaal Veiligheidsteam 0-100 van de regio Gelderland-Zuid. Het doel is het (door)ontwikkelen en implementeren van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000.000 en is toegekend voor de periode van 1 november 2022 tot 1 januari 2024. We verwerken het project Proeftuinen : Samen Verder budget-neutraal in de begroting,

 1. Verslavingsbijdrage gemeente afgeschaft

Tot dit jaar ontvingen wij een solidariteitsbijdrage van de regiogemeenten (Rijk van Nijmegen en Rivierenland) om bij te dragen aan het tekort op de maatschappelijke opvang. Met de regiogemeenten is onlangs afgesproken het tekort onderdeel laten zijn van de regionale afspraken in kader van de decentralisatie beschermd wonen. Dit is bestuurlijk vastgesteld op 8 november 2022 met het collegebesluit ‘Beschikbaar stellen centrumgemeentemiddelen aan regio 023’. Hiermee is met ingang van 2023 de solidariteitsbijdrage vervallen. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting.

 1. Huisvesting kwetsbare groepen

In 2021 en 2022 ontvingen we een specifieke uitkering ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare groepen. In 2022 is een verzoek tot verlenging van de bestedingsperiode ingediend en akkoord bevonden. Het restant bedrag voor Prins Hendrikstraat 7 en voor de Nunn in Betouwstraat 19 zetten we voor 2023 in. Dit verwerken we budget-neutraal in de begroting.

 1. Onderwijs vluchtelingen Oekraïne

In 2022 en 2023 hebben we vanuit het rijk een specifieke uitkering ontvangen voor onderwijs huisvesting ontheemden. Deze middelen worden ingezet voor onderwijs vluchtelingen uit Oekraïne en onttrokken van OMBD O169 onderwijs huisvesting ontheemden. We begroten en verantwoorden dit in het programma Onderwijs. Het geheel verloopt budget neutraal.

 1. RMC / VSV

Bij (voorlopige) toekenningsbeschikking dd. 12122022 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een specifieke uitkering RMC en VSV voor 2023 toegekend. Het betreft een aanpassing van een reeds langer lopende spuk-uitkering.
Het nieuwe bedrag betekent een structurele verlaging van het budget. De verlaging houdt verband met de beëindiging van de extra financiële middelen RMC die in voorgaande jaren werden ontvangen. Daarnaast onttrekken wij voor 2023 middelen uit de OMBD RMC/VSV voor de realisatie van extra RMC doelen in 2023. Deze extra inzet is geaccordeerd door het PFO Onderwijs en Jeugd dd. 01122022. PFO Onderwijs en jeugd is gemandateerd om te besluiten over de rmc-begroting 2023. We verwerken zowel de verlaging van de Rijksmiddelen RMC/VSV als de eenmalige extra inzet vanuit de ‘reserve’/OMBD budget neutraal in de begroting van het programma Onderwijs. Het gaat hier om een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D12 en D12A in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

 1. Kapitaallasten

We hebben de kapitaallasten herrekend, waarbij rekening is gehouden voor welk deel investeringen tot en met 2022 zijn gerealiseerd. Het effect is budget neutraal.

 1. Subsidie Stichting Sterker

Er vindt een structurele technische verschuiving plaats van de basissubsidie aan Stichting Sterker tussen taakvelden 6.81 en 6.1. Deze taakvelden vallen binnen hetzelfde programma. We verwerken deze budget-neutrale wijziging naar aanleiding van de door Stichting Sterker ingediende begroting, die met het hele beleidsveld is afgestemd.

 1. SPUK BTW

Bij de verruiming van het sportbesluit in 2018 (geen recht op btw aftrek) zijn in de begrotingen 2019-2022 de btw als lasten en de subsidie (SPUK btw) als baten opgenomen in de begroting. Per 2023 dient dit wederom te gebeuren. Omdat de regeling in 2023 geëvalueerd gaat worden (met mogelijke wijzigingen vanaf 2025) actualiseren we de begroting alleen voor 2023 en 2024. In de loop van 2024 volgt, in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie, bijstelling voor 2025 en verdere jaren.

 1. Herverdeling budgetten inwonersbijdragen Groene Metropoolregio

We herverdelen de budgetten voor de inwonersbijdragen voor de Groene Metropoolregio. Daarmee sluiten begroting en realisatie voor de verschillende deelbijdragen zoveel mogelijk op elkaar aan en landt het tekort voor de opgaven 2023 (als gevolg van een onjuiste verwerking in de SB 2023) binnen één taakveld: 3.4 Economische promotie.

 1. Herverdeling middelen woonplaatsbeginsel

Ter compensatie van de kosten van het woonplaatsbeginsel zijn structureel middelen toegevoegd. Na een beoordeling van de realisatie van deze kosten is inzichtelijk geworden dat er een betere verdeling gemaakt kan worden van de middelen. Daarvoor willen we via VM 1 budgettair neutraal opnemen in de begroting 2023 t/m 2026.

 1. Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Voor leefgelden van ontheemden Oekraïne stelt het Rijk (Ministerie van J&V) middelen beschikbaar. We verwachten dat deze middelen voldoende zijn om de kosten te kunnen dekken. We voegen de voor 2023 geraamde lasten/baten toe aan de begroting Leefgeld Oekraïners Gemeentelijke opvang (GOO)) en Leefgeld Oekraïners Particuliere opvang (POO) door een onttrekking aan de daarvoor ingestelde OMBD.

 1. Vastgoed

Na controle van de begrotingsadministratie blijken een aantal objecten in een ander taakveld thuis te horen. Het gaat om panden in de Tolgrensstraat, Lange Baan en Begijnenstraat. Met deze budget neutrale wijziging komen de bijbehorende budgetten op de juiste plek te staan.

 1. Subsidie Slim & Schoon Onderweg – Campus Heyendaal

Voor maatregelen ter bevordering van duurzame bereikbaarheid van Campus Heyendaal heeft de Provincie (via de Groene Metropoolregio) in 2021 en 2022 subsidie met verplicht bestedingsdoel ter beschikking gesteld. De in 2023 nog te besteden middelen voegen we toe aan de begroting.

 1. Subsidie onderzoek op-afrit bus Weurtse-/Scheepvaartweg - Industrieweg

Voor onderzoek naar de haalbaarheid, mogelijkheden en kosten van aanleg van een op- en afrit voor de bus tussen de Weurtseweg/Scheepvaartweg en de Industrieweg (ter hoogte van de halte Sluis Weurt) heeft de Provincie subsidie met verplicht bestedingsdoel ter beschikking gesteld. We voegen deze middelen toe aan de begroting.

 1. Laadinfra, beheer en onderhoud

We vullen het budget voor beheer en onderhoud laadinfra door Stadsbeheer structureel aan tot € 50.000. Dit doen we door een overheveling van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer naar taakveld 2.2 Parkeren.

 1. Crisisopvang d’Almarasweg

In opdracht van het COA hebben wij in 2022 aan de d’Almarasweg een tijdelijke opvangfaciliteit gerealiseerd voor asielzoekers. Met de ingebruikname van de opvanglocatie aan de Winkelsteeg, sluiten wij per eind april de locatie aan de d’Almarasweg. Uitgangspunt van de overeenkomst met COA is dat wij alle gemaakte kosten volledig vergoed krijgen. Met deze budgetneutrale wijziging worden de geschatte lasten en daarmee overeenkomstige baten (vergoeding COA) in de begroting verwerkt.

 1. Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Voor de opvang van ontheemden Oekraïne stelt het Rijk (Ministerie van J&V) middelen beschikbaar op basis van een normbedrag voor het aantal gerealiseerde opvangplekken. We verwachten dat deze middelen voldoende zijn om de kosten te kunnen dekken. We voegen de voor 2023 geraamde lasten/baten toe aan de begroting Opvang Oekraïners.

 1. Exploitatieovereenkomst NS-Fietsenstalling

Vanaf 1 januari 2023 is de exploitatieovereenkomst Fietsenstalling in werking getreden. Hierdoor kunnen fietsen in de NS-fietsenstalling onder station Nijmegen de eerste 24 uur gratis worden gestald. De Provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en NS hebben dit samen mogelijk gemaakt. De dekking voor de extra jaarlijkse kosten van AFAC-Nijmegen voor het weghalen, registreren en weer afleveren van de fietsen in de NS-stalling is afkomstig uit de bestaande programmamiddelen. We hevelen daarvoor de benodigde middelen over van taakveld 2.5 Openbaar Vervoer naar taakveld 2.2 Parkeren.

 1. Grondwatermonitoring dijkteruglegging

In 2016 heeft Nijmegen van het Rijk een afkoopbedrag ontvangen voor de grondwatermonitoring dijkteruglegging. Dit is bij de Zomernota 2016 (BW-01478) toegevoegd aan de saldireserve, in combinatie met een structureel budget voor deze monitoring op het taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Vanwege de relatie met waterbeheer willen we het budget structureel overplaatsen naar het taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie. Deze omzetting is budgettair neutraal.

 1. SSV gevelisolaties

Het Rijk verleent Nijmegen subsidie voor geluidsanering van woningen op B-lijst (SSV-regeling). De stadsbegroting is hierop ingericht bij raadsbesluit 159/2015 dd. 17 december 2014 (BW-01382) (via OMBD O079). De aanpak verloopt via aparte clusters van een of meer straten; het rijk verleent hierbij per cluster subsidie voor eerst de voorbereidingsfase en vervolgens de saneringsfase. Wij actualiseren onze meerjarenbegroting met de nieuw toegekende subsidiebedragen voor Groesbeekseweg - Weg door Jonkerbos (beschikking dd. 22-9-2021), Tweede Oude Heselaan e.o. (beschikking dd. 24-8-2022), Hatertseweg (beschikking dd. 8-9-2022), Prins Bernhardstraat-Heyendaalseweg e.o. (beschikking dd. 21-9-2022) en Kronenburgersingel - Lange Hezelstraat (beschikking dd. 7-12-2022). De uitvoering is afhankelijk van de voortgang in de aanbestedingsprocessen.

 1. Specifieke uitkeringen Schone Lucht Akkoord

Op 23 september 2020 heeft de raad het uitvoeringsprogramma “Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030” vastgesteld (raadsbesluit 88-2020). Voor een deel van de maatregelen wordt via de subsidieregeling Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA) medefinanciering (50%) gevraagd bij het Rijk. We passen de meerjarenbegroting aan de nieuwe toegekende subsidiebedragen voor

 • Sloopregeling brom- en snorfietsen (2e tranche) (beschikking dd. 15-7-2022)
 • Zero emissie loket (beschikking dd. 4-11-2022)
 • Scherper vergunnen (beschikking dd. 25-11-2022)
 • Houtstook (2e tranche) (beschikking dd. 12-12-2022)
 • Milieuzone brom- en snorfietsen (gedragsstrategie) (beschikking dd. 12-12-2022).
 1. Regiobegroting Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB)

De regiogemeenten zijn in de zomer van 2022 akkoord gegaan met een uitbreiding van de regionale ROB begroting voor extra formatie en materiële budgetten. De bijdrage van de gemeente Nijmegen is afkomstig uit bestaande middelen van het programma WWZ. We verwerken de uitbreiding van de ROB begroting binnen onze begroting met een structurele verhoging van de lasten en baten van het programma WWZ.

 1. Index Beschermd Wonen

Bij het opstellen van de Stadsbegroting indexeren we jaarlijks de rijksmiddelen Bescherm wonen. Na het bekend worden van de definitieve loonprijsontwikkeling stellen we de begroting bij. Dit verloopt budget-neutraal.

 1. Energiecrisisaanpak

Van de € 5 miljoen die de gemeenteraad eind 2022 beschikbaar heeft gesteld voor energiecrisisaanpak, resteert naar verwachting circa € 4 miljoen. Conform collegebesluit van 23 jan 2023 hevelen we van dit restant middelen over naar programma Economie & Toerisme voor de verstrekking van energievouchers aan kleine MKB-ondernemers.

 1. Gelders Winterfonds

De Provincie heeft een bijdrage beschikbaar gesteld ter ondersteuningen van maatschappelijke voorzieningen en het MKB die door de hoge energieprijzen in de problemen zijn gekomen. Van deze bijdrage voegen we middelen toe aan programma Economie & Toerisme voor de verstrekking van subsidies aan ondernemers én aan programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg voor de verstrekking van subsidies aan maatschappelijke voorzieningen.

Taakmutaties

In het verzamelvoorstel zijn de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de decembercirculaire 2022) overgeheveld naar de programma’s.

1. Decembercirculaire '22

2023

2024

2025

2026

2027

Financiën

Overheveling naar programma's

10

10

15

15

Financiën

Wet kwaliteitsborging bouw (DU)

-17

-17

-17

-17

Onderwijs

Aanpak laaggeletterdheid

4

4

Werk en Inkomen

Participatie IPS regeling

1

1

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

PGB trekkingsrechten Jeugd

1

1

1

1

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

PGB trekkingsrechten WMO

1

1

1

1

2. Decembercirculaire '22 bestemmingsreserve

2023

2024

2025

2026

2027

Financiën

Onttrekking bestemmingsreserve

-870

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Gezond in de stad (DU)

-84

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Bed, bad en brood (DU)

-269

Werk en Inkomen

Dichterbij dan je denkt (DU)

-239

Bestuur en Organisatie

Handhaving quarantaine (DU)

-42

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)

-87

Werk en Inkomen

Breed offensief

-149

3. Septembercirculaire '22

2023

2024

2025

2026

2027

Financiën

Overheveling naar programma's

172

Werk en Inkomen

Wet WKB (DU)

-172

Deze pagina is gebouwd op 06/13/2023 13:24:56 met de export van 06/13/2023 13:11:57