Meldingen

Verwacht programmaresultaat

Verwacht programmaresultaat

Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we nu uit van een nadelig resultaat van afgerond 1,2 miljoen euro.
In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen.

bedragen * € 1.000

verwachting 2023

Stand begroting 2023

0

Financiële effecten:

Mutaties gemeentefonds

528

CAO gemeentepersoneel

-2.900

Vrijval kapitaallasten

4.000

BTW Compensatiefonds

806

OZB woningen

-400

Programmameldingen

-3.225

Verwacht resultaat

                                 -1.191

Leeswijzer
Hierna geven we een nadere toelichting op deze meldingen. We gaan eerst nader in op de ontwikkeling van de algemene middelen en de programmameldingen. In het deel daarna volgt informatie over de andere meldingen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers is. In de 2e Voortgangsmonitor volgt hiervan een update.

Deze pagina is gebouwd op 06/13/2023 13:24:56 met de export van 06/13/2023 13:11:57