Meldingen

Financiële effecten

Programmameldingen

In onderstaande tabel zijn de programmameldingen opgenomen, waarvan we verwachten dat die leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting. Deze regels worden niet in de begroting aangepast, dit geldt alleen voor de wijzigingen die in het volgende hoofdstuk of in het verzamelvoorstel zijn opgenomen. Na de tabel worden de regels toegelicht.

financieel effect 2023 * € 1.000

Programma

2023

Stijging energiekosten 

Diverse programma’s

-7.149

Stijging energiekosten sportaccommodaties (*)

Sport

-1.712

Aanpak Energiecrisis

Diverse programma’s

4.300

Stijging porti en vrachtkosten

Bestuur en organisatie

-100

Hulp slachtoffers aardbeving Turkije

Bestuur en organisatie

-182

Viering 100 jaar universiteit 

Bestuur en organisatie

-150

Stijging kosten verkiezingen

Bestuur en organisatie

-195

Frictiekosten Personeel Publiekszaken

Bestuur en organisatie

-220

Kwaliteitsmedewerker AVG-Privacy-Informatieveiligheid 

Bestuur en organisatie

-148

Juridisch adviseur Bezwarencommissie (*)

Bestuur en organisatie

-67

Mens als Middelpunt (*)

Bestuur en organisatie

-290

Project Insourcing BRIKS-taken

Bestuur en organisatie

-325

VGRZ-FLO betalingen 

Veiligheid

-300

Minder opbrengsten kermis

Economie en toerisme

-135

Groene Metropoolregio (GMR)

Economie en toerisme

-105

Wmo huishoudelijke hulp

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

1.200

Wmo begeleiding

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-1.400

Jeugd

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-2.500

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

11.300

Terugbetaling subsidies Informele hulp en ondersteuning

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

317

Inkomensregelingen inclusief energietoeslag

Werk en Inkomen

-1.300

Begeleide participatie

Werk en Inkomen

1.468

Arbeidsparticipatie 

Werk en Inkomen

474

Suites voor sociaal domein

Diverse programma's in het sociaal domein

-600

Indexering doordecentralisatie-vergoeding Onderwijshuisvesting

Onderwijs

-1.500

Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheidsfonds (*)

Bereikbaarheid

-81

Aansluiting vastgesteld werkplan ODRN met raming SB 2023

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-900

Aanvullende indexering werkplan ODRN 2023

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-530

Leges bouwvergunningen

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-1.400

Korting plan- en regelsoftware Omgevingswet

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-185

Voordeel DVO DAR

Openbare ruimte

428

Aanvullende indexering werkplan ODRN 2023

Openbare ruimte

-226

Aanpassing GRP-voorziening (*)

Openbare ruimte

183

Implementatie nieuw Financieel Informatiesysteem

Financiën

-902

Indexering verzekeringen

Financiën

-100

WOZ-bezwaren

Financiën

-550

Inzet Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden (*)

Financiën

357

Totaal

-3.225

Ad (*): we stellen voor om de begroting hiervoor aan te passen; zie ook hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken.'

Stijging energiekosten
De energieprijzen zijn in november 2022 voor het jaar 2023 volledig vastgezet en zijn fors hoger dan de prijzen die we tot 2023 betaalden. Ter indicatie is de gasprijs ruim 3x duurder geworden en de elektriciteitsprijs zelfs bijna 4x zo duur geworden. Op basis van het gas en elektriciteitsverbruik van 2022 en de eerste 2 maanden van 2023, verwachten we een forse overschrijding van circa 8,9 miljoen euro op de budgetten in 2023. Het betreft de volgende onderdelen:

  • Gemeentelijke panden: 2,0 miljoen euro
  • (Wijk)accommodaties: 1,8 miljoen euro
  • Stadsbeheer, inclusief speeltuinen en kinderboerderijen: 3,4 miljoen euro

Stijging energiekosten sportaccommodaties
Wij stellen voor de hogere energielasten op het programma Sport nu al in de begroting te verwerken, omdat dit budget als onderbouwing dient voor de aanvraag van een specifieke uitkering van vergoeding van de BTW  op de energielasten bij sportaccommodaties. Bij  de gestegen energielasten op de overige programma’s speelt dit niet en hebben we de ruimte om dit later in het jaar aan te passen, als het niet opgevangen kan worden binnen het programma.

Aanpak energiecrisis
Vooruitlopend op de inspanningen vanuit de Rijksoverheid hebben we via zes interventies het leed van onze inwoners en instellingen door de snelle stijging van de energieprijzen willen verkleinen. Hierover heeft de raad eind 2022 besloten en 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze interventies golden voor de winterperiode 1-12-2022 t/m 31-3-2023. Conform collegebesluit 23-1-2023 moet van dit bedrag nog 258.000 euro worden overgeheveld naar programma Economie & Toerisme voor de verstrekking van energievouchers aan ondernemers. Daarnaast kunnen de reeds verstrekte subsidies aan maatschappelijke instellingen (€ 480.779) worden verantwoord onder de ontvangen provinciale Winterfondssubsidie (0,85 miljoen euro). Deze subsidie is ontvangen voor het verstrekken van tegemoetkomingen aan maatschappelijke voorzieningen of het MKB.
Achteraf hebben we een groot deel van de beschikbare middelen niet hoeven uit te geven, afgerond circa 4,3 miljoen euro. Er is nog een aantal dossiers in behandeling waardoor dit nog kan wijzigen. Bij de 2e Voortgangsmonitor verwachten we een definitief inzicht in te hebben. In de raadsbrief die in april is verstuurd, is een nadere verklaring over het verloop van de crisisaanpak opgenomen.

Stijging porti en vrachtkosten
Er volgt een nieuwe aanbesteding voor Porti en vrachtkosten. Als gemeente zijn we verplicht de Nijmegenaar analoog te informeren tenzij men expliciet aangegeven heeft informatie digitaal te willen ontvangen. Bij sommige informatie kiezen we er ook bewust voor om dit per analoge post te doen zoals bij huis aan huis verspreiding of grote, eenmalige mailingen (bijvoorbeeld de Coronapandemie, inkomensondersteunende maatregelen i.v.m. grote prijsstijgingen en verkiezingspost). De intentie is om de (raam)overeenkomst op 1 juli 2023 in te laten gaan. We verwachten dat de kosten van de aanbesteding met 50% stijgen. Bij de 2 e Voortgangsmonitor hebben we hier beter zicht op.

Hulp slachtoffers aardbeving Turkije
De gemeente heeft een bijdrage gedaan voor leniging van de nood ten gevolge van de aardbeving in Turkije van 6 februari 2023.

Viering 100 jaar universiteit
Voor de viering van 100 jaar universiteit in onze stad werken wij actief mee aan een aantal door de RU georganiseerde activiteiten in de stad en bieden wij de RU een geschenk aan.

Stijging kosten verkiezingen
Wij overschrijden dit jaar het budget op het product verkiezingen met € 195.000. Dit is het gevolg van de sterke kostenstijging van onder andere catering, energie- en huurkosten locaties en drukwerk en van hogere kosten voor de organisatie van de verkiezingen als gevolg van de wetswijziging. Het budget voor de verkiezingen moet worden herijkt. Afgelopen jaren hebben we kostenstijgingen kunnen opvangen met de extra a-structurele uitkeringen uit het gemeentefonds (driedaagse verkiezingen vanwege Corona).

Frictiekosten personeel Publiekszaken
Wij verwachten dit jaar €220.000 aan personele frictiekosten. De kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op afvloeiingsovereenkomsten en advocaatkosten.

Kwaliteitsmedewerker AVG-Privacy-Informatieveiligheid
In het Sociale Domein is een zorgvuldige praktische vertaling van AVG-wet- en regelgeving essentieel. Enerzijds is er de noodzaak om binnen de wet- en regelgeving te opereren, anderzijds richten we ons op adequate ondersteuning van kwetsbare mensen, vaak met meerdere vraagstukken tegelijkertijd. Zowel om het volwassenheidsniveau 3 op het gebied van informatieveiligheid te behalen, een ontwikkeling waaraan we ons als gemeente gecommitteerd hebben met de Raadsbrief d.d. 31-03-23, als voor het succesvol kunnen invullen van Mens Als Middelpunt én voor ondersteuning uitvoering een must. Het gaat voor 2023 om een bedrag van € 147.557.

Juridisch Adviseur Bezwarencommissie
Om uitvoering te geven aan het Raadsbesluit over de Bezwarencommissie is de structurele inzet van twee fte (Juridisch Adviseur en Kwaliteitsmedewerker) bij de afdeling Inkomen, Zorg en Leerrecht noodzakelijk. Deze functionarissen vertegenwoordigen het College in de onafhankelijke bezwarencommissie. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 201.774. De inzet in het lopende jaar start echter pas in september. De benodigde loonsom voor 2023 bedraagt € 67.258.  De dekking hiervan is voorzien vanuit de centrale stelpost Wwb bij het programma Financiën. Gemeentebreed is het effect van deze melding budgettair neutraal.

Mens als Middelpunt
In het kader van “Mens als Middelpunt” (voorheen “Burger Centraal”) maken we onze dienstverlening eenvoudiger, toegankelijker en minder versnipperd (zoveel mogelijk 1 loket, ook voor multiproblematiek). We richten ons erop om in de dienstverlening nadrukkelijk vragen en behoeften van Nijmegenaren centraal te stellen. We pasten daarom onder meer de uitvoeringsorganisatie voor de verstrekking van uitkeringen aan.
De hogere kosten die daarmee samenhangen bedragen € 290.000 . Deze dekken we uit de stelpost Extra uitvoeringskosten Wwb bij het programma Financiën.

 Project Insourcing BRIKS-taken
In het coalitieakkoord is aangegeven dat we de BRIKS-taakuitvoering weer terug willen halen naar de gemeente. Met het collegebesluit van 27 september 2022 is besloten dit formeel aan ODRN kenbaar te maken. Om dit te realiseren is het project insourcing BRIKS-taken gestart. In 2023 wordt de herinrichting voorbereid en samen met de projectgroep Omgevingswet een fysiek loket voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) ingericht. De verwachtte kosten voor 2023 om dit te kunnen realiseren zijn € 325.000.

VGRZ-FLO betalingen
Bij het overgaan van de brandweer van de gemeente naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) per 1 januari 2013, zijn de budgetten voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO- een soort vroegpensioen voor functies die lichamelijk en psychisch te zwaar zijn om tot de pensioengerechtigde leeftijd vol te houden) van het voormalige gemeentelijke brandweerpersoneel achtergebleven bij de gemeente. Jaarlijks vindt er een afrekening plaats. De berekeningen hiervoor worden gemaakt door de VRGZ, vergezeld van een accountantsrapport met bevindingen. De kosten fluctueren fors door de tijd heen. Door landelijke wijzigingen bleken de berekeningen van VRGZ te laag. Daardoor hadden we dus hogere kosten dan begroot. Hiervoor is tijdens de tweede voortgangsmonitor 2022 wederom een melding gedaan. Voor wat betreft 2023 is VRZG met een nieuwe prognose gekomen, gebaseerd op de nieuwe regelgeving. Deze prognose is circa 3 ton hoger dan begroot.

Minder opbrengsten kermis
De inkomsten van de kermissen (Najaarskermis en Zomerkermis) stagneren. Voor de coronaperiode werd gedacht dat de bijdragen van de kermisexploitanten jaarlijks zouden stijgen, maar dit lijkt niet het geval. Hoewel er in de stad volop ruimte is voor kermis, zien we op korte termijn geen groeimogelijkheden. Sterker nog, de kermis zal vanwege de herinrichting van Kelfkensbos gaan afnemen. Daarnaast verwachten we ook bij de kermis een algehele trend van stijgende kosten, waar we geen invloed op hebben. We verwachten een nadeel van € 135.000 ten opzichte van de begroting.

Groene metropoolregio
De gemeente Nijmegen neemt deel aan vijf grote opgaven in samenwerking met 18 gemeenten. Om de regionale ambities en acties voor deze vijf opgaven te realiseren is in de begroting 2022 een aanvullende bijdrage toegekend vanaf het jaar 2023. Deze is echter pas begroot vanaf het jaar 2024, terwijl dit 2023 had moeten zijn. Dit leidt in 2023 tot een tekort van € 105.000.

Wmo huishoudelijke hulp
Op de huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel dat ligt tussen 0,7 en 1,7 miljoen euro.
De begroting voor huishoudelijke hulp is in 2023 2,0 miljoen euro hoger dan in 2022, omdat bij het opstellen van de meerjarenprognose in 2022 rekening is gehouden met een toenemende vraag en er voor 2023 een relatief hoge indexatie was. Er zijn in 2022 en 2023 echter achterstanden ontstaan bij het verwerken van de aanvragen Wmo als gevolg van onderbezetting bij de Wmo consulenten. We verwachten daarom in 2023 ca. 0,5 miljoen euro meer uit te geven aan huishoudelijke hulp dan in 2022. Het bureau van de Wmo-consulenten verwacht dit jaar de volledige achterstand te hebben ingelopen.

Wmo begeleiding
Op het onderdeel Wmo-nieuw (o.a. Wmo begeleiding en dagbesteding) verwachten we een nadeel dat ligt tussen 0,9 en 1,9 miljoen euro. In 2022 is een goede start gemaakt met de buurtteams Volwassenen wat er voor zorgde dat het aantal cliënten met geïndiceerde begeleiding in december 2022 gedaald is met 40% t.o.v. 2021. In de eerste maanden van 2023 lijkt de beoogde en begrootte daling 80% van het aantal cliënten met geïndiceerde begeleiding t.o.v. 2021 wat af te vlakken. Dit zorgt ervoor dat de declaraties in de geïndiceerde begeleiding langzamer dalen dan beoogd. Dit leidt mogelijk tot een tekort op het onderdeel begeleiding. We blijven actief sturen op inzet van groei van de basishulp vanuit de Buurtteams Volwassenen.

Jeugd
De jeugdhulp is verdeeld over vier producten: Samenkracht en burgerparticipatie (preventieve jeugdhulp), Wijkteams (buurtteams jeugd & gezin) Maatwerkdienstverlening 18- (ambulante jeugdhulp en specialistische jeugdhulp met verblijf) en Geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming en jeugdreclassering). Op het totaal van de jeugdhulp verwachten we in 2023 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen de 2,0 en 3,0 miljoen euro. Deze inschatting is vooralsnog gebaseerd op de realisatie van 2022, waarin we zien dat voornamelijk ambulante jeugdhulp en specialistische jeugdhulp met verblijf hoog is. We zetten actief in op het vergroten van het aandeel basishulp door de Buurtteams Jeugd en Gezin om de groei van ambulante hulp tegen te gaan.
 Op dit moment hebben we nog onvoldoende gegevens over 2023 beschikbaar om een adequate prognose te kunnen maken.Zo kunnen instellingen nog tot vijf jaar na de zorg kosten declareren.
 In deze prognose zijn de taakstellingen verwerkt die zijn ingeboekt op het programma op basis van het rapport “Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg (Commissie van Wijzen)”. De mogelijkheid bestaat dat op basis van de hervormingsagenda de taakstellingen (deels) wijzigen/bevroren worden.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Tot dit taakveld behoren de beleidsonderdelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld, noodopvang uitgeprocedeerden en Wmo beschermd wonen. Met uitzondering van de noodopvang uitgeprocedeerden gaat het hier om regionale taken waarvoor Nijmegen nog centrumgemeente is.
Voor dit taakveld verwachten we een fors positief resultaat, binnen een bandbreedte van  9,3 miljoen - 13,3 miljoen voordelig. Het verwachtte voordeel is hoger dan het jaarrekeningresultaat van 7,4 miljoen euro over 2022. Dit vanwege een lager opgenomen voordeel in de begroting van 7,5 miljoen euro in 2023 in plaats van 12 miljoen euro in 2022. Dit gaat voor Beschermd Wonen veranderen door de op handen zijnde doordecentralisatie. Op dit moment is dit de best mogelijke inschatting. De begroting passen we hier nu niet op aan.
Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het onderdeel Wmo beschermd wonen. Door interventiemaatregelen heeft de transformatie -verwoord in het beleidsplan ‘samen dichtbij’- de afgelopen jaren voordelige resultaten opgeleverd. Tegelijkertijd zien we de druk op de maatschappelijke opvang toenemen, waardoor we op dit onderdeel meer lasten realiseren dan begroot. Verder heeft het ministerie van VWS opnieuw bekend gemaakt dat dit jaar een budget van 65 miljoen euro aan extra budget voor aanpak dakloosheid wordt verdeeld. Voor Nijmegen is dit een bedrag van ongeveer 1,4 miljoen euro wat wordt toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang. In het verwachtte resultaat is hier rekening mee gehouden.

Terugbetaling subsidies Informele hulp en ondersteuning

Subsidievaststellingen van diverse instellingen over het jaar 2021, op het terrein van ouderen en dagbesteding, hebben geleid tot terugbetalingen van in totaal € 317.000. Door corona waren de lasten van deze instellingen in 2021 lager.

Inkomensregelingen inclusief energietoeslag 2022
Op Armoedebestrijding wordt een nadelig resultaat verwacht van 1,3 miljoen euro. Dit nadelige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwachte tekort op de energietoeslag 2022 (3,1 miljoen euro). De energietoeslag 2022 kan nog worden aangevraagd tot 1 juli 2023. In 2023 zijn vooral nog veel aanvragen door studenten ingediend over 2022. Het is nog onduidelijk of we voor deze groep alsnog een compensatie van het rijk ontvangen.
Op het onderdeel BUIG en Bbz Bedrijfskapitaal verwachten we op grond van de huidige ontwikkelingen ongeveer uit te komen met de begroting. Wel is de bandbreedte groot, deze loopt van 5,5 miljoen euro nadelig tot 5 miljoen euro voordelig. De oorzaak van deze grote bandbreedte is gelegen in de hoge bedragen die in dit beleidsterrein omgaan, er zijn nog een groot aantal onzekerheden en we hebben weinig tot geen beïnvloedingsmogelijkheden.

Begeleide- en Arbeidsparticipatie
Op de taakvelden Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie gaan we nu uit van een voordelig resultaat van 1,9 miljoen euro. Deze taakvelden hebben betrekking op beleidsonderdelen waarvan de uitvoering bij het Werkbedrijf ligt. Ook hier spelen nog veel onduidelijkheden c.q. onzekerheden. Enkele onzekerheden die op dit moment spelen zijn:

  • WSW: in de begroting van de MGR 2024-2027 is rekening gehouden met de verhoging van het wettelijke minimumloon (WML) per 2023. De gemeentelijke bijdrage is hierdoor verhoogd. Echter de verhoging van het wettelijke minimumloon zal ook in de Rijksbijdragen vertaald moeten worden. Wij verwachten dat dit pas met de septembercirculaire 2023 zichtbaar wordt in de IU Participatie. De hoogte van de bijstelling van de Rijksbijdrage  is op dit moment nog niet bekend.
  • Rijksbijdrage 'begeleiding nieuw beschut' (onderdeel van IU Participatie): het Rijk is voornemens om de Rijksbijdragen aan gemeenten te wijzigen. De wijziging kan inhouden dat het Rijk gaat bekostigen op basis van het gerealiseerde aantal plekken nieuw beschut. Dit zou dan een forse Rijkskorting kunnen betekenen. Het Werkbedrijf schat dit in op een regionale korting van 2,0 - 3,0 miljoen euro. De consequenties voor Werkbedrijf en gemeenten moeten nader onderzocht worden als er meer duidelijkheid vanuit het Rijk hierover is.

Suites voor Sociaal Domein
De komende twee jaren vindt de aanbesteding plaats van het programma dat voorziet in de dienstverlening van het Sociaal Domein. Deze aanbesteding is essentieel, complex en veelomvattend. Er is een voorzichtige raming gemaakt van de benodigde menskracht. We voorzien dat de benodigde menskracht niet volledig geput kan worden uit de staande organisatie. Worst case scenario betekent dat voor de komende jaren (inclusief 2023) tot en met 31 december 2025 achtereenvolgens 0,6 miljoen euro en daarna per jaar 1,3 miljoen nodig zal zijn. Bij de 2 e Voortgangsmonitor verwachten we meer duidelijkheid te hebben over de kosten.

Indexering Doordecentralisatie-vergoeding (DDC)
Bij de DDC-overeenkomsten wordt conform afspraak geïndexeerd op basis van de CBS afgeleide jaarmutatie peildatum 1 oktober. Die was in oktober 2022 16,9%, de begroting van de gemeente Nijmegen op de DDC is geïndexeerd met 5,3% structureel en incidenteel met 1,6% voor 2023. De prognose voor 2023 is een tekort op DDC van 1,7 miljoen euro. Op de overige onderdelen van onderwijshuisvesting verwachten we 0,2 miljoen euro minder lasten waardoor per saldo een tekort is van 1,5 miljoen euro.

Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheidsfonds
Bij de jaarrekening 2022 hebben we geconstateerd dat de reserve een negatief saldo heeft van € 81.000. Dit bedrag had uit een andere reserve moeten worden onttrokken. Deze omissie kan niet worden gecorrigeerd omdat de juiste reserve niet meer bestaat. Conform de BBV mag een reserve niet negatief zijn.  Door een samenloop van omstandigheden is teveel uit deze reserve onttrokken waardoor een negatief saldo is ontstaan. Omdat dit niet kan moeten we 81.000 toevoegen.

Aansluiting vastgesteld werkplan ODRN met raming Stadsbegroting 2023
Deze melding betreft het effect tussen het in december 2022 vastgestelde werkplan 2023 en de Stadsbegroting 2023-2026 met betrekking tot het begrotingsjaar 2023. Sinds 2020 is het werkplan van de ODRN leidend voor de financiering van de taakuitvoering. Omdat het werkplan 2023  in december 2022 is vastgesteld, kon in onze begroting 2023 geen rekening worden gehouden met de hoger uitvallende kosten. Daarom maken we daar nu melding van.

Aanvullende indexering werkplan 2023 ODRN
De ODRN geeft medio april aan dat bij het opstellen van de begroting 2023 (in het eerste kwartaal van 2022) de omvang van de kostenstijging als gevolg van de inflatie en met name de komende nieuwe cao nog niet was te voorzien. De ODRN wordt geconfronteerd met kostenstijgingen die ze niet in de vastgestelde begroting kunnen dekken. De ODRN becijfert een aanvullende bijdrage over 2023 van 1,9 miljoen euro (+ 7,31%). Dit bedrag is nog gebaseerd op aannames van cao stijgingen 2023. In het  najaar van 2023 zal de aanvullende bijdrage over 2023 worden na gecalculeerd. Voor Nijmegen bekent dit een kostenuitzetting van in totaal € 756.000. Te weten voor het programma wonen en stedelijke ontwikkeling € 530.000 (BRIKS) en voor het programma openbare ruimte € 226.000 (Milieu).

Leges bouwvergunningen
De legesinkomsten van de ODRN fluctueren, en gedurende een kalenderjaar wordt duidelijk hoe de realisatie exact uitpakt. Door tegenvallende aanvragen was het verschil tussen de begrote legesinkomsten en de realisatie in 2022 groot: 1,4 miljoen euro. De jaren daarvoor was er soms een positief resultaat en soms een negatief resultaat. Voor 2023 en 2024 verwachten wij ook dat de legesinkomsten ten opzichte van de begroting zullen tegenvallen. 
In Nijmegen werken wij met zogenaamde “kruissubsidiëring”; het aantal grote projecten bepaalt voor een fors deel de legesinkomsten. Dat betekent ook dat de leges voor kleinere projecten niet kostendekkend zijn. In 2023 gaan we dit analyseren, samen met de ODRN. In 2024 komen we met een voorstel hiervoor richting uw raad.  
Complicerende factor is daarbij dat de Omgevingswet een nieuw regime schept voor vergunningen en meldingen (en dus leges). Dit nemen we mee in ons voorstel.

Korting plan- en regelsoftware Omgevingswet
In het kader van het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet is in 2018 de beheerovereenkomst landelijke voorziening digitaal stelsel (DSO-LV) ondertekend. Gemeenten moeten aan deze landelijke voorziening financieel naar rato bijdragen. Hiervoor wordt vanaf 2020 een structurele uitname gedaan uit het gemeentefonds. Deze korting op het gemeentefonds is bij de jaarrekening 2020 verwerkt ten laste van het taakveld Ruimtelijke Ordening. Wij voorzien nog steeds geen besparing op de uitvoeringskosten door de komst van deze landelijke voorziening. Landelijk is de voorziene besparing door de komst van de Omgevingswet nog volop onderwerp van discussie en lijkt de haalbaarheid hiervan in de opgenomen omvang klein. Voor 2023 verwachten we een tekort van € 185.000 op de uitvoeringskosten.

Voordeel DVO DAR 2022
Onlangs heeft de gemeente Nijmegen de eindafrekening 2022 van de DAR ontvangen. Als gevolg van onder andere een hogere vergoeding als gevolg van gestegen papier- en metaalprijzen, krijgt de gemeente Nijmegen een extra bedrag van € 428.000 terug van de DAR over het jaar 2022. Dit voordeel is a-structureel.

Aanvullende indexering werkplan 2023 ODRN
De ODRN geeft medio april aan dat bij het opstellen van de begroting 2023 (in het eerste kwartaal van 2022) de omvang van de kostenstijging als gevolg van de inflatie en met name de komende nieuwe cao nog niet was te voorzien. De ODRN wordt geconfronteerd met kostenstijgingen die ze niet in de vastgestelde begroting kunnen dekken. De ODRN becijfert een aanvullende bijdrage over 2023 van € 1,9 miljoen euro (+ 7,31%). Dit bedrag is nog gebaseerd op aannames van cao stijgingen 2023. In het najaar van 2023 zal de aanvullende bijdrage over 2023 opnieuw worden berekend. Voor Nijmegen betekent dit een kostenuitzetting van in totaal € 756.000. Te weten voor het programma wonen en stedelijke ontwikkeling € 530.000 (BRIKS) en voor het programma openbare ruimte € 226.000 (Milieu).

Aanpassing GRP-voorziening
De begroting van de voorziening én exploitatie voor riolering dient aangepast te worden op nog niet verwerkte veranderingen. Per saldo levert dit voor de programmabegroting een voordeel op van € 183.000. De veranderingen betreffen een extra indexering naar aanleiding van prijsstijgingen bij  de voorbereiding van de Stadsbegroting 2023 (ca. €233.000) en een verlaging van de kapitaallasten (ca. € 50.000) bij de 1e Voortgangsmonitor 2023. Per saldo betekenen deze wijzigingen een extra onttrekking aan de voorziening van € 183.000, welke als voordeel landt binnen de exploitatie.

Implementatie nieuw Financieel Informatie systeem

De totale eenmalige implementatiekosten voor implementatie van het nieuwe Financieel Informatie Systeem bestaan uit consultancykosten vanuit de leverancier, kosten testomgeving, kosten omzetten koppelingen met aanverwante applicaties, kosten tijdelijke uitbreiding personele capaciteit en externe advieskosten.
Er loopt nog een verkenning in hoeverre deze eenmalige kosten als investering mogen worden beschouwd dan wel als exploitatiekosten. Dit hangt af van hoe de BBV omgaat met Software as a Service (SaaS). Bij de 2 e Voortgangsmonitor komen we hier op terug.

Indexeringen Verzekeringen
De premies voor verzekeringen stijgen met € 100.000. Oorzaak hiervan is de indexering op de (her)bouwwaarde van de opstal/inventaris met 15%, inflatie in het algemeen en de hogere prijzen voor bouwmaterialen in het bijzonder.

Woz bezwaren
Dit jaar zien we een forse toename van het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking. Dit komt waarschijnlijk door de grote waardestijging en de uitgebreide campagnes van de zogenaamde WOZ-bureaus.
Op dit moment hebben we meer dan 2,5 keer zoveel bezwaarschriften als vorig jaar. De verwachting is dat de kosten voor het afhandelen van bezwaarschriften (inhuur en uitbesteding) circa € 250.000 meer zullen bedragen en de proceskostenvergoeding circa € 300.000 meer zullen bedragen.

Inzet Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden
Het voorstel is om deze stelpost in te zetten voor een tweetal meldingen bij het programma Bestuur en organisatie:

  • Juridisch Adviseur Bezwarencommissie
  • Mens als Middelpunt

Gemeentebreed is het effect van deze melding budgettair neutraal.

Deze pagina is gebouwd op 06/13/2023 13:24:56 met de export van 06/13/2023 13:11:57